torsdag 7 februari 2013

Årsmöte 17/2 kl. 18.00

Årsmöte söndag 17/2 18.00
KOPPARNÄS – BERTNÄS BYGDEFÖRENING
söndag den 17/2 kl. 18.00 är det dags för bygdeföreningens årsmöte. I år diskuteras bl.a. investering av ny värmepanna. Föreningen har fått 80 000 kr i bidrag från kommunen, men det saknas, enligt offert, ca 50 000 kr för denna stora investering.
Vidare finns idéer om att bygga ut storleken på dagens styrelse och skapa undergrupper, för att göra arbetsbördan lättare för styrelsen.
En återkommande fråga är vaktmästarlistan. Hur gör vi för att kunna fortsätta underhålla (klippa gräs, skotta snö och titta till) vår fina bygdegård på ett smidigt sätt?
Motioner lämnas senast två veckor innan årsmötet till Jenny Bucht, Bertnäsvägen 19.
Hjärtligt välkomna till årsmötet! Vi bjuder på fika! Vänliga hälsningar,
Jenny Bucht (ordf.) tel. 206062 e-post jenny.bucht@lansstyrelsen.se
Cecilia Sandström (sekr.), Barbro Envall (kassör), Erik Lindh, Ulrika Larsson,
Göran Clausén, Per Muchow


Förslag till dagordning
 1. Årsmötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av mötesfunktionärer
  1. Ordförande för mötet
  2. Anmälan om protokollföring
  3. Protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av mötets dagordning
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2012
 7. Styrelsens ekonomiska rapport
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om verksamhetsplan 2013
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Behandling av styrelsens förslag att utöka styrelsen och jobba i undergrupper
 13. Val av styrelse
  1. Ordförande på 1 år
  2. Ledamöter på 1 el. 2 år
  3. Suppleanter på 1 el. 2 år
 14. Val av revisorer
 15. Val av två ledamöter i valberedningen 1 år
 16. Beslut om omedelbar justering av punkter 12-15
 17. Övriga ärenden
  1. Behandling av styrelsens förslag: investering av nytt värmesystem
  2. Behandling av problematiken kring vaktmästarlistan
  3. Behandling av inkomna motioner
18.    Årsmötets avslutande